Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu.

 • 1. Przyjaznebanki.pl lub Serwis – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem przyjaznebanki.pl
 • 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu i korzystająca z Usług serwisu
 • 3. Strony – łącznie Użytkownik oraz przyjaznebanki.pl
 • 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy przyjaznebanki.pl a Użytkownikiem.
 • 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez przyjaznebanki.pl na rzecz Użytkownika określone w § III pkt 1 Regulaminu.
 • 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2. Postanowienia wstępne.

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego, który znajduje się pod adresem internetowym przyjaznebanki.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 • 3. Przyjaznebanki.pl udostępnia Regulamin Użytkownikowi nieodpłatnie w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy, a także każdorazowo na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • 4. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Wykaz usług i warunki zawarcia umowy.

 • 1. Przedmiotem Usług świadczonych przez przyjaznebanki.pl jest (w stosunku do Użytkowników) udostępnianie Serwisu do przeglądania i wyszukiwania zamieszczonych treści
 • 2. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w ust. 1 wyżej, w szczególności celu promocji innych produktów lub usług.
 • 3. Koniecznością skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu.
 • 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania z niego z Usług Serwisu
 • 5. Zapoznanie się z zamieszczonymi w Serwisie treściami nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy przyjaznebanki.pl a osobą trzecią.

§ 4. Wymogi techniczne

 • 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług niezbędne jest
  • Połączenie z siecią Internet;
  • Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  • Akceptowanie plików cookies w przypadku wybranych Usług;

§ 5. Warunki korzystania z usługi przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkownika:

 • 1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez przyjaznebanki.pl jest akceptacja Regulaminu.
 • 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się go przestrzegać.
 • 3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 6. Prawa i obowiązki przyjaznebanki.pl

 • 1. Przyjaznebanki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Serwisu niezależnych. W szczególności przyjaznebanki.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.
 • 2. Przyjaznebanki.pl zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją Serwisu.
 • 3. Przyjaznebanki.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz usunięcia ich danych. Z tytułu powyższego Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec przyjaznebanki.pl.
 • 4. Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.
 • 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług.
 • 6. Przyjaznebanki.pl ma prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

§ 7. Odpowiedzialności.

 • 1. Informacje opublikowane w Serwisie nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
 • 2. Przyjaznebanki.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem treści prezentowanych w Serwisie.
 • 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystywania informacji zamieszczonych w Serwisie.
 • 4. Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego Usługi.

§ 8. Reklamacje.

 • 1. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis.
 • 2. Reklamacja może być złożona w formie e-mail na adres kontakt@przyjaznebanki.pl Reklamacja musi zawierać dane niezbędne do jej realizacji, tj. opis niezgodności bądź naruszenia oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.
 • 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

§ 9. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy.

 • 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 • 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 • 3. Przyjaznebanki.pl ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu lub wystąpienia innych przyczyn w sposób obiektywny uniemożliwiających świadczenie Usługi.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 • 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, w tym zmian zakresu świadczonych Usług.
 • 2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronie przyjaznebanki.pl w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie.
 • 3. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.